تبلیغات
تحقیق دانشجویی - تحقیق نظریات اعتماد در آرای جامعه شناسان

تحقیق دانشجویی

تحقیق نظریات اعتماد در آرای جامعه شناسان  شامل 29 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  نظریات اعتماد در آرای جامعه شناسان  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

    تحقیقات انجام شده

۱٫۱٫۱   تحقیقات داخلی

بررسى جامعه شناختى فاصله اجتماعى بین شهروندان بومى با اقلیت‌هاى غیربومى در شهر بندرعباس

این مطالعه براساس طیف بوگاردوس با حجم نمونه هاى ۱۴۹ نفرى در بین شهروندان بومى بندرعباس به انجام رسیده است. دراین پژوهش که به روش نمونه گیرى خوشه اى به انجام رسیده است طیفى با  ۷ گویه نگرش شهروندان را نسبت به ۵ گروه اقلیتى ساکن درشهر مورد بررسى قرار داده است.نتایج نشان داد که شهروندان بومى نسبت به شیرازی‌هاى مقیم بندرعباس به نسبت سایراقلیت‌ها تمایل مثبت بیشترى داشته اندو کمترین میزان تمایل نسبت به کرمانی‌هاى مقیم بندرعباس بوده است، ضمن آنکه نتایج تفصیلى تر نشان می دهد که ۹۲٫۶ درصد از بومی‌ها تمایل دارند با غیربومی‌ها”رابطه دوستى ” داشته باشند تا رابطه خونى و همسایگى و در این رابطه بیشترین تمایل به دوستى با شیرازی‌ها وآبادانی‌ها وجود دارد(منصور اخلاقی پور،۱۳۸۸).

نگرش مسلمانان وزردتشتیهاى ساکن درشهر یزد

در این پژوهش با استفاده از طیف بوگاردوس نگرش مسلمانان و زردتشتیهاى ساکن در شهر یزد مورد سنجش و بررسى قرارگرفت. لذا جامعه آمارى از دو بخش زدتشتی‌ها و مسلمانان تشکیل می شود که تعداد نمونه آمارى زردتشتی‌ها از  بین سه روستاى زردتشتى نشین با ۹۹ نفر و مسلمانها نیز از بین تعدادى از بازاریان سنتى(بزازها)یزد انتخاب شدند که تعداد آنها۵۱ نفر بوده است.

معرف‌هاى استفاده شده در طیف بوگاردوس براساس ارزشهاى اجتماعى موجود در براى دو جامعه طراحى و  مورد استفاده قرارگرفته اند ضمن آنکه محقق براى حصول اطمینان از میزان روایى سنجه ها اقدام به استفاده هم زمان از تصاویر معرف هر گویه براى  اطمینان از درک سنجه ها توسط پاسخگویان نموده است. نتایج نشان داد که ۸۰ درصد از مسلمانان با هم محل بودن با زردتشتی‌ها موافقند، ۵۶ درصدشان دوستى با آنان را تائید می‌کنند، ۴۰ درصد خرید مسلمانان از زردتشتی‌ها را بدون اشکال دانسته، و تنها ۲ درصد ازدواج دختر مسلمان با یک زردتشتى را تائید نموده اند(فرامرز رفیع پور، ۱۳۵۶).

بررسى نگرش شهروندان بومى بندرعباس نسبت به غیربومیها وتاثیر آن بر میزان مشارکت اجتماعى

در این پژوهش که با روش پیمایشى با بهره گیرى ازطیف لیکرت به انجام رسیده نگرش بومی هاى ساکن درشهربندرعباس نسبت به غیر بومیها مورد بررسى قرار گرفته است. جامعه آمارى این پژوهش شامل جمعیت بومى ساکن در شهر بندرعباس است که طبق برآوردهاى دقیق ۶۰ درصد جمعیت شهر را در تاریخ اجراى پروژه در بر می گیرد.

حجم نمونه با بهره گیرى ازفرمول کوکران برآوردگردیده و تعداد ۳۸۰ نفر به روش نمونه گیرى خوشه اى از مناطق منتخب در شهر مورد مصاحبه قرار گرفتند. این پژوهش براساس بهره گیرى از نظریه “کنش بخردانه” فیش باین- آیزن و نظریه ” میدان اجتماعى” کورت لوین درتبیین نگرش‌ها کوشیده است، محقق همچنین با استناد به نظریه زیمل به بازتعریف مفهوم غیر بومى  پرداخته است. طبق یافته هاى این پژوهش ۶۴ درصد از شهروندان بومى نسبت به شهروندان غیر بومى نگرش مثبت داشته اند همچنین هرچه شهروندان برون‌گراتر باشند نگرش آنها نسبت به غیر بومی ها مثبت تر خواهد بود در همین راستا فرضیه دیگرى نیز مورد آزمون قرارگرفته که نشان می دهد هرچه شبکه اجتماعى افراد گسترده تر باشد نگرش آنها به غیر بومی‌ها مثبت تر خواهد بود که نشان از تاثیر تعاملات اجتماعى بر نگرش افراد دارد. (S=-0.21 Sig=0.59 )در این پژوهش همچنین بین متغیرهایى همچون سطح تحصیلات، طبقه اجتماعى شهروندان، و میزان رضایت از زندگى با نگرش آنها نسبت به غیربومی‌ها آزمونهاى آمارى بعمل آمده است(منصور اخلاقی پور،۱۳۷۹)

رابطه تصور باز بودن ساختاری با گرایش به گروه های مرجع غیر بومی: مقایسه ای بین محیط های واقعی و مجازی

گرایش به گروه های مرجع غیربومی، از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان قرار داشته است. این مقاله بر مبنای پژوهشی است که طی آن تلاش شده است بر اساس نظریه گروه مرجع مرتن، رابطه متغیر «تصور باز بودن ساختاری» با گرایش به گروه های مرجع غیربومی، بررسی شود. این پژوهش با راهبرد پیمایش مقایسه ای مجازی واقعی در دو جامعه آماری واقعی (دانشجویان) و مجازی (اعضای گروه های ایرانی یاهو) و با استفاده از پرسشنامه چاپی و الکترونیکی برا جمع آوری اطلاعات، اجرا شده است. نتایج نشان می دهد که گرایش به گروه های مرجع غیر بومی در محیط مجازی، به نحو قابل توجه و معناداری بیشتر از محیط واقعی است. تصور باز بودن ساختاری با گرایش به گروه های مرجع غیر بومی در هر دو محیط واقعی و مجازی، رابطه معکوس دارد. کاربری اینترنت فارسی در محیط واقعی با گرایش به گروه های مرجع غیربومی، رابطه معکوس، ولی در محیط مجازی، رابطه مستقیم ضعیفی دارد(انتظاری اردشیر و محمدحسین پناهی ،۱۳۸۶).

بررسی اجتماعی و جمعیت شناختی مناسبات هویت و مهاجرت

این مقاله در نظر دارد تاثیر مهاجرت بین المللی را بر هویت مورد بررسی قرار دهد. مهاجرت معمولا فرصت ها و زمینه های قابل توجهی را برای ایجاد تغییر فراهم می آورد. بدین ترتیب، پرسش کلیدی این است که آیا مهاجرت به ایجاد تغییر در هویت منجر می شود؟ پدیده مهاجرت چه نقشی در زندگی آن دسته از مهاجرینی ایفا می کند که الگوهای کاملا متفاوتی از هویت را در کشورهای مبدا و مقصد مهاجرت تجربه می کنند؟ به علاوه، چه عوامل دیگری در فرایند انتقال هویت پس از مهاجرت نقش تعیین کننده‌ای دارند؟ در این مطالعه، با استفاده از الگوی پیشنهادی جمعیت شناس برجسته معاصر، کینگیسلی دیویس، هویت جنسیتی بر پایه مشارکت زنان در بازار کار مورد توجه می باشد. به عقیده دیویس، بخش قابل ملاحظه ای از تغییرات در هویت و نقش های جنسیتی را باید در رشد فزاینده مشارکت زنان در بازار کار طی دهه های اخیر جستجو کرد.

روش پژوهش مورد استفاده در این مقاله، ترکیبی از بررسی اسنادی و روش تجزیه و تحلیل های آماری و تجربی است. تجزیه و تحلیل های این پژوهش بر دو نکته اساسی تاکید دارند: نخست آنکه، مناسبات بین مهاجرت و هویت را می توان تا حد زیادی در چارچوب مدل نظری «فاصله فرهنگی اجتماعی» بین مبدا و مقصد مهاجرت تبیین کرد. در واقع، نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین این فاصله فرهنگی اجتماعی و شدت تاثیر مهاجرت در ایجاد تغییر در هویت رابطه‌ای معکوس وجود دارد. دوم آنکه، عواملی همچون مهارت زبانی و طول اقامت در جامعه جدید، نقش مثبتی در وضعیت تمامی مهاجرین (متعلق به کلیه گروه های قومی و نژادی) دارند؛ با این همه، شدت تاثیر این دو عامل حیاتی نیز ارتباط مستقیم با فاصله فرهنگی اجتماعی بین مبدا و مقصد مهاجرت در زمینه هویت دارد. در واقع، این امر نشان دهنده نقش تعیین کننده این دو عامل در کاهش دادن شکاف فرهنگی اجتماعی بین مبدا و مقصد مهاجرت در جریان زندگی مهاجرین و افزایش موفقیت آنان در جامعه جدید می باشد(فروتن یعقوب، ۱۳۹۱).


جهت دانلود متن کامل تحقیق نظریات اعتماد در آرای جامعه شناسان کلیک نمایید

نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :